نقشه راه معدن و دستاوردهای صنایع معدنی

عصر معدن- نقشـه راه معـدن و صنایـع معدنـی مشـتمل بـر ۷۲ راهبـرد اسـت که سـازمان ایمیدرو مسـوولیت اجرای ۳۳ راهبرد را در اختیـار دارد. ایـن سـازمان بـرای اجرایی سازی ایـن مهم ۱۴۵ هدف تعریف کرده که تا پایـان دی ماه ۹۸ این سازمان توانسـت ۵۸ درصد از اهـداف را محقـق کند.;

نقشه راه معدن و دستاوردهای صنایع معدنی
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۱:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایرنا، برپایه گزارش ویژه نامه سالانه سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) راه اندازی طرح ها از ابتـدای سـال تاکنـون به ارزش 3.5میلیـارد دلار پـروژه معدنـی و صنایـع معدنـی اجرایـی شـده و تـا نیمه زمسـتان امسـال نزدیـک بـه 1.2میلیـارد دلار طـرح افتتـاح شـده اسـت.

  دستاوردهای صنایع معدنی

  تعـداد قابل توجهـی از دیگر پـروژه ها بـه مرحله راه انـدازی، تولیـد آزمایشـی یـا تسـت مراحل مختلف رسـیده انـد. آلومینیـوم جنـوب (سـالکو) اکنـون بـزرگ تریـن و بـا فناوری 430 کیلوآمپـر مـدرن تریـن کارخانـه آلومینیـوم ایـران اسـت کـه از ابتدای زمسـتان امسال به تولید آزمایشـی دسـت یافتـه و از سـرمایه گـذاری 1.2میلیـارد دلاری برخـوردار اسـت.

  همچنیـن طـرح هـای گندله سـازی توسـعه ملـی واقـع در سـنگان  بـا سـرمایه گـذاری 190 میلیـون دلاری بـه همـراه چهار میلیـون دلار پـروژه زیربنایـی در مجمـوع سـه طـرح با رقم نزدیـک به 1.4میلیـارد دلار آمـاده افتتاح شـده انـد.

  علاوه بـر ایـن، تـا پایـان امسال نیز بیـش از یـک میلیـارد دلار طـرح در مـدار تولیـد قـرار مـی گیـرد کـه شـامل حـوزه های کنسـانتره سـنگ آهـن مبارکه در سـنگان، چهـار طـرح صنعت مـس، خردایش سـنگ آهـن گل گهر، فاز نخسـت بنـدر پارسـیان و تعـدادی طـرح زیربنایـی اسـت. کل سـرمایه گـذاری هایـی که تـا پایان امسـال به ثمر می نشـیند بیـش از هفت هزار و 600 شـغل مسـتقیم و نزدیـک به 29 هزار شـغل به طـور غیرمسـتقیم ایجـاد مـی کند.

  عملکرد تولید صادرات واحدهای بزرگ عملکـرد تولیـد شـرکت هـای بـزرگ بخـش معـدن و صنایـع معدنـی در مـدت 10 مـاه سـال 98 نشـان دهنـده رشـد در اکثـر بخـش ها اسـت بطوری که تولید کنسـانتره سـنگ آهن بـا افزایـش سه درصـدی، آهـن اسـفنجی افزایـش هشت درصـدی، شـمش فـولاد رشـد پنج درصد و تولیدات فـو لادی رشـد هشت درصـدی، کاتـد مـس افزایـش سه درصـدی و تولیـد پـودر آلومینـا تقریبا بـه اندازه تولید سـال گذشـته ثبت شد.

  آمار عملکـرد صـادرات واحدهـای بـزرگ معـدن و صنایـع معدنـی کشـورمان نیـز نشـان مـی دهـد در مـدت 10 ماه سـال 98 ، صـدور انـواع محصول این شـرکت ها رشـد 25 درصـدی را به ثبت رسـانده است.

  عملکرد اکتشاف

    اکتشاف 650 هزار کیلومتر مربع از ابتـدای تاسـیس ایمیـدرو تـا نیمـه نخسـت سـال 97 ،برنامه اکتشـاف ایـن سـازمان در مسـاحت 250 هـزار کیلومتـر مربـع اجرایـی شـد.

  همچنین از نیمـه دوم سـال گذشـته، برنامـه توسـعه اکتشـافات بـا جهش 400 هـزار کیلومتـر مربعی همراه شـد به گونـه ای کـه بـا هدف افزایـش ذخایر مـواد اسـتراتژیک معدنی در650 هـزار کیلومتـر مربـع بـه اجـرا در آمد.

  ایمیـدرو اکنون 80 درصـد مسـاحت اکتشـافی کشـور را در اختیـار دارد. ایـن برنامـه در واقـع گامـی در جهت ایجـاد تـوازن در زنجیره صنایع معدنـی محسـوب مـی شـود که خـوراک آتـی صنایـع را تامین کند.

  تاکنون در ایران مرکزی، ذخایر قابل توجهی کشـف شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکه بخـش خصوصی بـا حمایـت ایمیدرو موفـق بـه اجرای بخشـی از فعالیت های اکتشـافی مزبور شـده اسـت، همـکاری بخـش خصوصـی در تکمیـل فعالیـت هـای اکتشـافی نیـز از سیاسـت های جدیـد ایمیدرو اسـت.

  احیای معادن کوچک مقیاس

  فعال سازی معادن کوچک طـرح احیـای معـادن کوچـک و متوسـط کـه با هدف توسـعه اشـتغال و همچنیـن تامیـن بخشـی از خـوراک شـرکت هـای بـزرگ از سـوی شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنی ایـران )از شـرکت هـای تابعـه ایمیـدرو( بـه اجـرا درآمـده تا سوم اسـفندجاری، 145 معـدن را احیا کرده اسـت.

  طرح یاد شده با مشـارکت تشـکل هـا از جملـه خانـه معـدن ایران اجرایی شـده در همین حـال، تفاهمنامـه ای در چارچوب کمک به فعال سـازی معادن کوچـک با تولیدکنندگان کنسـانتره و گندله امضا شـده اسـت کـه بـه نقـش آفرینی ایـن معـادن کمک خواهـد کرد.

  افزایش سرمایه در صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی

  افزایش سرمایه صندوق بیمه معدن؛ پشتوانه بخش خصوصی نزد صنـدوق بیمـه سـرمایه گـذاری فعالیـت های معدنـی در 14 سـال از فعالیـت آن، یکهزار و 742 فقـره بیمه نامه سـرمایه گذاری و اعتبـاری بـه مبلـغ یکهزار و 28 میلیـارد تومـان صـادر کـرده کـه 592 میلیارد تومان آن مربوط به دو سـال گذشـته اسـت.

  یکی از پشـتوانه هـای ایـن صنـدوق، افزایـش سـرمایه اسـت که امسال از 140 میلیـارد بـه 350 میلیـارد تومان رسـیده اسـت.

  طبـق برنامـه های ایمیـدرو، ایـن نهاد پشـتیبان معادن بخـش خصوصـی، سـال 99 برنامـه افزایـش سـرمایه تـا 500 میلیـارد تومان را پیـش رو دارد. صندوق بیمه سـرمایه گذاری فعالیـت هـای معدنـی، همچنیـن حمایت از طرح فعال سـازی معـادن کوچـک مقیاس را به عنوان برنامه فعالیت های خـود دارد.

  لامرد بستر توسعه صنایع انرژی بر

  توسعه مناطق ویژه صنایع انرژی بر چشم انداز روشنی برای این منظور محسوب می شود و در سـال های اخیـر، ایمیـدرو علاوه بـر منطقه ویـژه صنایع ِ انـرژی بـر خلیـج فـارس، توسـعه مناطق ویـژه لامرد واقع در جنوب اسـتان فارس، پارسـیان واقع در غرب اسـتان هرمزگان و نیز کاشـان را پیـش رو داشـته اسـت.

  منطقه لامرد اکنـون میزبان بـزرگ تریـن و مـدرن تریـن طـرح تولیـد آلومینیـوم ایـران (سـالکو) اسـت و منطقه پارسـیان نیـز در حال جذب سـرمایه گـذاران حـوزه صنایع معدنی و پتروشـیمی اسـت.

  وزارت نفت، منطقـه پارسـیان را بـه عنـوان هـاب سـوم اجـرای طـرح های پتروشـیمی قـرارداده اسـت و درحـال حاضـر، سـاخت فـاز نخسـت اسـکله اختصاصـی منطقه پارسـیان در مراحـل پایانی قرار دارد و امسال به بهـره بـرداری خواهد رسـید.

  منطقه ویژه صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس نیـز 18 طـرح توسـعه ای در حـال اجـرا دارد و برنامـه واگـذاری زمیـن بـه 11 متقاضـی برای سـرمایه گـذاری پیش بینی شده و این منطقـه در عین حال برنامـه دسـتیابی بـه ظرفیـت تولیـد 10 میلیـون تن فـولاد را در برنامـه خود گنجانده است.

  همچنین اسـکله منطقه ویـژه خلیـج فـارس یکـی از مزیـت های ایـن منطقه به شـمار مـی آیـد، توسـعه آن از محورهایی اسـت کـه توسـط ایمیدرو پیگیـری مـی شـود و در ایـن ارتباط فراخـوان جـذب سـرمایه گـذار دردسـت اقدام اسـت.

  توسعه زیرساخت

  توسـعه زیرسـاخت سـبب تسـهیل در انتقـال و جـا بـه جایـی مـواد خـام و تولیـد مـی شـود و این نقش تاکنون شکل اجرایی به خود گرفته و ایمیـدرو بـا همـکاری شـرکت هـای بخـش خصوصـی، توسـعه زیرسـاخت هـا را در اولویـت برنامـه هـا و اقدامـات خـود قـرار داده کـه برجسـته تریـن آن ها شـامل حمـل جـاده ای، ریلـی و انتقال آب از دریـا اسـت.

  ایـن سـازمان تاکنـون 660 کیلومتر مسـیر جـاده ای بـرای معـادن و 373 کیلومتر خط انتقـال برق ایجاد کـرده اسـت. علاوه بـر این، احـداث نیـروگاه هرمـز در منطقه ویـژه خلیـج فـارس در چارچوب توسـعه زیرسـاخت هـا انجـام شـده اسـت.

  همچنین خط دوم جاده سـنگان- تربـت حیدریه بـا مشـارکت بخـش خصوصـی اجرایی شـده و ارزش کل سـرمایه گـذاری ایـن طـرح بـه بیـش از 800 میلیـارد تومـان می رسـد. طرح خط انتقال آب از دریای عمان را، ایمیـدرو بـا اسـتفاده از تجربه اجـرای پروژه انتقـال آب از خلیج فـارس بـه مناطـق مرکزی، پـروژه جدیـد و بزرگ انتقـال آب از دریـای عمـان بـه سـه اسـتان شـرقی سیسـتان و بلوچسـتان، خراسـان جنوبـی و خراسـان رضـوی را بـا اسـتفاده از سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی اجرایی مـی کند.

  براساس طـرح انتقال آب قرار است یکهزار و 500 کیلومتـر آب بوسیله خطوط لوله، پـس از شـیرین سـازی آب دریـای عمـان، از مسـیر خـط لوله وارد سـه اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، خراسـان جنوبی و خراسان رضوی شود کـه در نهایـت، آینـده تامیـن آب در مجتمـع معدنـی سـنگان بـرای سـرمایه گـذاران، روشـن و اطمینـان بخـش خواهد شـد.

  منطقه ویژه خلیج فارس و طرح 10 میلیون تنی فولاد چشـم انـداز منطقه ویـژه صنایـع معدنی و فلـزی خلیج فارس از زیرمجموعـه هـای سـازمان ایمیدرو( دسـتیابی به ظرفیت تولیـد 10 میلیـون تـن فولاد) پیش بینی شده اسـت.

  ایـن برنامه طبـق راهبری هـای ایمیـدرو و با سـرمایه گذاران فعلی این منطقه در دسـت اجرا اسـت و کنسرسـیوم آن تشـکیل شده است. ایجاد ظرفیت تولید 10 میلیون تن فولاد در سواحل مکران ایمیـدرو در چارچوب سیاسـت هـای کلان در افزایـش ظرفیت تولیـد فـو لاد و بـه سـبب دسترسـی سـواحل جنوبی بـه آب و تاسیسـات بنـدری، طرح ایجـاد 10 میلیون تـن ظرفیت تولید فـو لاد در سـواحل مکـران واقع در چابهار اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان را بـه اجرا گذاشـته اسـت. این برنامه با مشـارکت بخـش خصوصـی انجام خواهد شـد.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی
  مطالب مرتبط
  مطالب مرتبط بیشتر
  پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
   پربازدیدترین های هفته
    دکه مطبوعات