تعداد مطالب پیدا شده: ۵۰۰۰  
مشارکت گروه فولاد مبارکه و دانشگاه صنعتی اصفهان در احداث خط تولید ماسک استاندارد
شنبه ۰۲ فروردين ۱۳۹۹

مشارکت گر و ه ف و لاد مبارکه  و  دانشگاه  صنعتی  اصفهان در احداث خط ت و لید ماسک استاندارد

عصر معدن- عباس اکبری محمدی معا و ن نیر و ی انسانی  و  سازماندهی  شرکت  ف و لاد مبارکه با بیان این که گر و ه ف و لاد مبارکه  و  دانشگاه  صنعتی  اصفهان در احداث خط ت و لید ماسک استاندارد با یکدیگر مشارکت کردند گفت: همراستا با سیاستهای  شرکت  ف و لاد مبارکه  و  در جهت انجام مس و لیتهای اجتماعی  و  حفظ  و  ارتقای سلامت جامعه  و  پرسنل خد و م بهداشت  و  درمان کش و ر با هدایت  و  حمایت مدیر عامل  شرکت  ف و لاد مبارکه با ت و جه به کمب و د ماسک های استاندارد N۹۵ به دلیل شرایط جاری کش و ر ناشی از شی و ع  و یر و س کر و نا  و  محد و د ب و دن ظرفیت ت و لید  و  نیاز بالای مردم به این کالا، قراردادی مابین  شرکت  آتیه ف و لاد نقش جهان از  شرکت  های گر و ه ف و لاد مبارکه به عن و ان تامین کننده مالی، احداث خط ت و لید ماسک استاندارد N۹۵  و  دانشگاه  صنعتی  اصفهان به عن و ان طراح  و  دارنده دانش فنی  و  مجری احداث منعقد گردید تا با راه اندازی این خط پیشرفته  و  ات و ماتیک قسمتی از نیاز جامعه تامین گردد.

پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
    دکه مطبوعات
      آخرین اخبار